You are here: Home نظرسنجی
نظرسنجی

نظرسنجی

آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام اقدامات مورد نیاز درخواست به شما ارائه شده است؟
 

آیا خدمت مورد نظر شما در مهلت مقرر انجام شده است؟
 

تا چه حد محیط و امکانات اداری را جهت ارائه خدمت به ارباب رجوع مناسب می بینید؟
 

خدمات ارائه شده به شما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

در مجموع عملکرد مورد مراجعه در ارتباط با خدمت رسانی و پاسخگویی مناسب را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
 

 

 

 
تمامی حقوق این سایت مربوط به مدیریت امور عشایر استان اردبیل می باشد.
آدرس پستی: اردبیل، مجتمع بزرگ اداری بعثت - کد پستی 13191-56158
تلفن: 3-33741192 (045)      نمابر:  33741191 (045)    تلفن گویا:  33741194 -045