You are here: Home
پرتال اداره کل امور عشایر استان اردبیل

قوانین و مقررات

سه شنبه, 15 اسفند 1391 06:23
منتشر شده در قوانین و مقررات

آیین نامه ساماندهی عشایر

ماده 1- در این آیین نامه اطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف) عشایر کوچنده : به مردمی گفته می شود که حداقل سه ویژگی زیر را داشته باشند :

1- ساخت اجتماعی قبیله ای

2- اتکای معاش به مداری

3- شیوه زندگی شبانی مبتنی بر کوچ

ب) ییلاق یا سردسیر : محدوده زیست و قلمرو جغرافیایی که عشایر، تمام با قسمتی از فصول بهار و تابستان را در آن می گذرانند.

پ) قشلاق یا گرمسیر : محدوده زیست قلمرو جغرافیایی که عشایر ،یا قسمتی از فصول پاییز و زمستان را در آن می گذرانند .

ت) میانبند : به گذرگاه ها و اطراقگاه های موقت در مسیر کوچ بین ییلاق و قشلاق می گردد.

ث) کوچ عشایری : عبارت است از حرکت خانوارهای عشایری از نقطه ای به نقطه دیگر با هدف استفاده از مراتع برای چرای دام که با همه اعضای خانوار،باروبنه، سرپناه قابل حمل و همراه با ایل ، طایفه یا رده هایی از آن انجام می گردد .کوتاه یا بلند بودن مسیر کوچ تغییری در مفهوم کوچ نمی دهد.

ج) مسیر کوچ :به خط سیر کوچ حداقل کوچکترین رده ایلی از ییلاق به قشلاق و بالعکس اطلاق می گردد.

چ)زیست بوم عشایری :محدوده ای از سرزمین و قلمرو رده های ایلی که علی الاصول شامل ییلاق ، قشلاق و مسیر بین این دو باشد .

ح) کانون اسکان عشایری :به محدوده ای از زیست بوم اطلاق می گردد که بر اساس نتایج مطالعات سازمان امور عشایر دارای منابع ،امکانات و استعدادهای لازم برای ایجاد اشتغال و اسکان عشایر باشد .

این کانون به عنوان یکی از واحد های برنامه ریزی برای ساماندهی عشایر به دو نوع شامل کانون توسعه هدایتی (برنامه ریزی شده ) و کانون های توسعه اسکان خود جوش تقسیم می شوند.

خ) سامان عرفی عشایر :سامان عرفی به محدوده ای از اراضی مرتعی اطلاق می شود که از گذشته مورد بهره برداری تعداد مشخصی از خانوارهای عشایری قرا گرفته و عرفاٌ دارای حق بهره برداری از آن می باشند .

د) سامانه عشایری : به محدوده ای که در برگیرنده چند سامان عرفی باشد گفته می شود .گنجایش مطلوب هر سامانه حدود 50 خانوار و حداقل آن در شرایط استثنایی 20 خانوار می باشد که این ظرفیت ،امکان برنامه ریزی سامانه را همانند برنامه ریزی در واحد جغرافیایی مثل حوزه آبریز و واحد های تقسیمات سیاسی مثل روستا مهیا می کند.

ذ) حداقل خدمات مورد نیاز عشایر : مجموعه ای از امکانات ،ابزار و وسایل ،فعالیت های عمرانی ،آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی ،ترویجی و فرهنگی که توسط دستگاه های اجرایی مختلف تعریف و به جامعه عشایری ارایه می شود .

ر) خدمات ثابت : آن دسته از فعالیت ها و خدمات که در مراکز ثابت امکان انجام و ارایه دارند و اندازه ،حجم ،شکل ،کیفیت و سایر مشخصات آنان به گونه ای نیست که بتوان خرمات را به صورت سیار ارائه نمود .

ز) خدمات سیار : به فعالیت هایی اطلاق می گردد که با مراجعه به خانوار یا محل استقرار عشایر ارایه می گردد .

ژ) آستانه برخورداری : حداقل شرایط لازم برای ارایه نوعی از خدمات .

س) آستانه دسترسی :فاصله بین محل استقرار تا نزدیکترین محل ارایه نوعی از خدمت .

ش) ساماندهی عشایر: عبارت است از ساز و کارهایی که از طریق تامین معشیت و امنیت اقتصادی و همچنین ارتقای شاخص های توسعه انسانی این جامعه –در حد میانگین جامعه روستایی کشور- که در دوبخش  حمایت از اسکان و ساماندهی کوچ صورت می گیرد .

ص) حمایت از اسکان عشایر داوطلب : عبارت است از ارایه خدمات و اقدامات برای اسکان عشایر که موجب حفظ ، بهبود و توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و خصوصا ایجاد اشتغال (کار مولد) و احداث حداقل تاسیسات زیربنایی لازم و مسکن مناسب برای عشایر شده به گونه ای که منجبر به کاهش درآمد عشایر اسکان یافته نسبت به قبل از اسکان نگردد.

ض) ساماندهی کوچ : عبارت است از ارایه خدمات حین کوچ و ایجاد زیر ساخت ها و تاسیسات لازم و مناسب در مسیر کوچ و در اطراقگاه ها به منظور تامین نیازهای عشایر و تسهیل در امر کوچ .

ط) مراتع قطب مخالف اسکان : مراتعی که در نقطه مقابل محل اسکان عشایر قرار داشته و حقوق بهره برداری آن متعلق به عشایر داوطلب اسکان است .به عنوان مثال اگر عشایری علاقه مند به اسکان در محدوده مراتع قشلاقی خود باشد ،مراتع ییلاقی ایشان به عنوان مراتع قطب مخالف اسکان تلقی می گردد.

ماده 2- ساماندهی عشایر بر اساس راهبردهای زیر صورت خواهد گرفت :

الف) اسکان عشایر داوطلب ،برنامه ریزی و حمایت از آن .

ب) ساماندهی عشایر کوچنده .

ماده 3 – مطالعات امکان سنجی و برنامه ریزی برای اسکان عشایر داوطلب در کانون های توسعه به صورت متمرکز (ملی )توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر ایران ) انجام خواهد شد .

تعیین نقاط مناسب برای اسکان عشایر داوطلب ،پس از کسب نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان (کار گروه آزمایش و محیط زیست ) در کمیسیونی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های کشور ،مسکن و شهر سازی ،نیرو و جهاد کشاورزی ،سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، سازمان امور عشایر ایران و دفتر امور مناطق محروم کشور با مسولیت وزارت جهاد کشاورزی تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردد .

دبیرخانه کمیسیون درسازمان امور عشایر ایران خواهد بود

تبصره – مطالعات تفصیلی –اجرایی و برنامه ریزی ،توسط امورعشایر استان ها و در صورت لزوم سازمان امور عشایر ایران انجام می گیرد.

دستورالعمل های موردنیاز جهت اجرای مفاد این تبصره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با مشارکت دستگاه های اجرایی ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 4 – حمایت از عشایر داوطلب اسکان با استفاده از نتایج مطالعات انجام شده و برنامه راهبردی توسعه جامع مناطق عشایری در دو زمینه اسکان در کانون های خود جوش دارای قابلیت توسعه و کانون های هدایتی انجام می شود .

ماده 5 – کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند در تنظیم بودجه سنواتی و تدوین اهداف کمی برنامه کوتاه مدت و میان مدت با اختصاص اعتبارات متناسب با جمعیت عشایر ،نسبت به انجام وظایف مربوط به حوزه مسئولیت خود در قبال مناطق عشایری اقدام نمایند .مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این امر به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

اهداف و شرح وظایف دستگاه

سه شنبه, 15 اسفند 1391 06:20
منتشر شده در شرح وظایف و خدمات

بخش اول : هدف و وظایف اساسی

الف – هدف

ارائه خدمات مناسب بمنظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و تولیدی عشایر .

 

ب – وظایف اساسی :

(1) – مطالعه و شناسائی امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک در مورد امور دام و اسکان .

(2) – تهیه و تنظیم و اجراء و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک .

(3) – فراهم آوردن موجبات اسکان دامداران متحرک ، باهمکاری وزارت کشور .

(4) – تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به صنعتی کردن دامداران عشایری و اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی از طریق ایجاد ایستگاههای استقرار دام و انتظار دام . پرواربندی و تامین علوفه زمستانی دام و ایجاد کشتارهاههای صنعتی و سردخانه های و کارخانجات تهیه غذای دام و تبدیل فرآورده های دامی راسا ً یا از طریق ارشاد و کمک در جهت تاسیس تهاونیها و شرکتهای سهامی دامداری .

(5) – احداث ئ نگهداری گذرگاه و آبشخور و پناهگاهها وانبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب راساً یا با خودیاری عشایر .

(6) – نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتع کشور .

(7) – کمک به ایجاد واحد های تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه کاری ، مرغداری ، تولید عسل ، سبزیکاری و کشت گیاهان صنعتی و صنعتی کردن این نوع تولیدات از طریق احداث تاسیسات زیر بنائی ، احداث رایگان و اعطای وام .

(8) – تهیه و تنظیم و اجرا ء با همکاری د راجرای برنامه های آموزشی دامداران متحرک در مورد تغذیه دام استفاده صحیح از مراتع دامداری ، دامپروری ، بهداشت محیط ، خدمات دامپزشکی ، توسعه صنایع دستی و پیشگیری از امراض دامی .

(9) – کمک به بازاریابی ، حمل و فروش فرآورده های دامی و صنایع دستی دامداران متحرک اسکان یافته

(10) – فراهم کردن تسهیلات اعتباری در حد برنا مه های مصوب و نظارت بر مصرف آن .

(11) – کمک به تشکیل تعاونیهای تولید ، توزیع ، مصرف درمناطق دامداری متحرک اسکان یافته .

(12)- همکاری با سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی ایجاد هماهنگی در برنامه های عمرانی و اموزشی مناطق دامداران متحرک اسکان یافته .

 

واحدهای استانی :

 

- شناسایی مناطق زیست و وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر در حوزه عملیات .

- شناسایی امکانات و پتانسیلهای بالقوه در مناطق عشایری .

- مطالعه کانونهای مستعد توسعه مناطق عشایری

- جایگزینی سوخت فسیلی بمنظور حفظ و احیاء مراتع ، احداث مراکز توزیع مواد سوختی و ترویج و ارائه امکانات لازم

- نظارت بر نحوی چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی و مرتعداری .

- تهیه و تنظیم آمار جمعیت ، تعداد دام عشایر و همچنینی شناخت مسیر کوچ عشایر و اتراق گاههای عشایر .

- بررسی و تعیین احتیاجات عشایر در منطقه عملیات در زمینه علوفه ، تولیدات کشاورزی ، آب آشامیدنی و آب مورد نیاز دامها و خدمات عمرانی و امور زیر بنائی .

- فراهم آوردن زمینه های ایجاد و گسترش فعالیت های تعاونی عشایری .

- ارشاد و کمک در جهت تاسیس و اداره تعاونیهای تولید ، توزیع و مصرف دامداری ، ... عشایر

- شناسایی عشایر متمایل به اسکان و همکاری در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به اسکان .

- برنامه ریزی در جهت ساماندهی زندگی عشایر با توجه به امکانات منطقه ای .

- نظارت و حسابرسی بر عملکرد اتحادیه و تعاونیهای عشایری حوزه فعالیت استان .

- پیگیری و فراهم نمودن زمینه های اجرائی خط مشی های ابلاغی سازمان امور عشایر .

- انجام امور اداری و مالی مربوط .

 

- واحدهای شهرستانی :

 

- جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، تولیدی عشایر در منطقه عملیات (زیست بوم)

- تشخیص و تعیین نیازمندیهای عشایر در زمینه علوفه ، تولیدات کشاورزی ، آب آشامیدنی ، آب مورد نیاز دامها و غیره در منطقه و خدمات عمرانی و تلاش در تامین آنها .

- انجام کمکهای لازم برای تاسیس تعاونیهای و توسعه و تشویق فعالیتهای تعاونی در مناطق عشایری .

- همکاری لازم با عشایر در زمان کوچ از نظر نقل و انتقال و ییلاق و قشلاق عشایر .

- ارشاد و راهنمائی عشایر در زمینه بهداشت محیط و انجام اقدامات لازم در این زمینه .

- ترویج روشهای نوین ، دامداری ، دامپروری و علوفه کاری .

- انجام اقدامات لازم برای حفر چاه عمیق و نیمه عمیق ، سدهای خاکی چاههای مالداری و تامین تانکرهای ثابت و سیار جهت آب آشامیدنی و همچنیم آب مورد نیاز دامها

- تهیه علوفه در ایستگاههای استقرار دام پرواربندی دامهای عشایر .

- انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد و توسعه فعالیتهای صنایع دستی و صنایع دامی و تبدیلی .

- انجام اقدامات لازم در زمینه ساماندهی به زندگی عشایر و اقدام در تامین خدمات زیر بنائی مورد نیاز .

- فراهم آوردن امکانات لازم بمنظور اعطای وام به عشایر جهت انجام امور کشاورزی دامداری ، دامپروری علوفه کاری و صنایع دستی و تبدیلی و زنبورداری ، امور شیلات و گیاهان داروئی و صنعتی

-  اقدام در تامین خدمات زیر بنائی و مورد نیاز در مناطق مناسب طبق برنامه های مصوب .

- تهیه امکانات لازم و ایجاد جایگاههای سوخت رسان در مناطق عشایری .

- ترویج و آموزش شیوه های استفاده از سوخت فسیلی در مناطق عشایری .

- انجام خدمات زیر بنائی مورد نیاز در مناطق عشایر .

 

 

مدیریت امور عشایر استان اردبیل

1.         مدیر

2.        معاون ( اداری و مالی )

3.       معاون ( توسعه و عمران )

4.       مسئول دفتر

5.       کارشناس روابط عمومی

6.        کارشناس امور حقوقی

7.       کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی

8.       مسئول حراست

 

اداره مطالعات و برنامه ریزی

9.        رئیس

10.      کارشناس برنامه ریزی

11.       کمک کارشناس فرابری داده ها

12.      کارشناس آمار

13.     کارشناس بودجه

14.     کمک کارشناس بودجه

15.     کارشناس امور اقتصادی

 

اداره عمران و زیربنائی و بهسازی امور تولید

16.      رئیس

17.     کارشناس عمران

18.     کمک کارشناس عمران

19.      نقشه بردار

20.     کارشناس امور آب

21.      کمک کارشناس امور آب

22.     کارشناس بهسازی

23.    کارشناس صنایع دستی و تبدیلی

24.    کارشناس دامپروری

25.    کمک کارشناس دامپروری

26.     کارشناس کشاورزی

27.    کارشناس مرتع

 

اداره امور تعاونیها و ترویج

28.    رئیس

29.     کارشناس امور تعاونیها

30.     کارشناس آموزش و ترویج

31.     کمک کارشناس آموزش و ترویج

32.    حسابرس

33.    بازرس

 

اداره امور اداری و مالی

34.    رئیس

35.    معاون

36.    مسئول امور مالی

37.    حسابدار

38.    حسابدار

39.    امین اموال

40.     مسئول امور اداری

41.     کارگزین

42.    کمک کارشناس رفاه

43.    کمک کارشناس تاسیسات

44.    کارپرداز

45.    انباردار

46.    راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین

47.    راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین

48.    راننده وسایط نقلیه تندرو سبک

49.    راننده وسایط نقلیه تندرو سبک

50.     نگهبان و سرایدار

92358. انباردار

90523. نگهبان و سرایدار

90498. نگهبان و سرایدار

گوشت و لبنيات

سه شنبه, 15 اسفند 1391 06:17
منتشر شده در گوشت

با عنایت به متمایز بودن وضعیت زندگی عشایر با جوامع شهری و روستائی که منبع اصلی در آمد خانوار جامع عشایری دامداری به صورت سنتی وابسته به مراتع می باشد و سالهاست که محدودیت منابع طبیعی به ویژه آب و مرتع حیات جامعه عشایری را تهدید می نماید علی الخصوص حوادث غیر مترقبه و نوسانات قیمت تولیدات عشایر ضربه مهلکی به پیکره اقتصادی عشایر وارد آورده است از طرفی از بین رفتن تشکیلات و قدرت سیاسی ایلات ، محدودیت و فرسایش مراتع ، محدودیت عوامل تولید و منابع معیشتی ، افزایش قیمت و شرایط خاص زندگی عشایر یعنی کوچندگی بین ییلاق و قشلاق استفاده از امکانات زیربنائی و رفاهی را با مشکل مواجه ساخته و چشم انداز آینده زندگی عشایر را تهدید می نماید این قشر زحمتکش و بی ادعا دارای قابلیتهای بالقوه و بالفعل در زمینه تولیدات دامی ، صنایع دستی و صنعت گردشگری است که در صورت ساماندهی می تواند موجب افزایش در آمد خانوارها عشایری شده و در امر ساماندهی به زندگی خانوارهای عشایری تاثیر بسزایی خواهد گذاشت . در جدول ذیل مقدار تولید گوشت ، شیر و پشم انواع دام برحسب جامعه عشایر استان و کل کشور در مقطع آماری  87 -1378 ارائه شده است .

مقدار تولید گوشت ، شیر و پشم انواع دام برحسب عشایر استان و کل کشور87-1377 (تن)

شرح

استان اردبیل

کل کشور

1377

1387

درصد تغيير

1377

1387

درصد تغيير

گوشت

9680

10423

6/7

--

--

--

شیر

32765

43525

33

384606

330357

1/14-

پشم

1600

1515

3/5-

2/15137

13392

5/11-

ماخذ : مرکز آمار ایران

باتوجه به اطلاعات ارائه شده در جدول فوق مقدار تولید گوشت جامعه عشایر استان در سال 1377 به مقدار 9680 تن و در سال 1387 به مقدار 10423 تن بوده است در ضمن مقدار تولید شیر جامعه عشایر استان در دهه آماری 87-1377 به میزان 32 درصد افزایش نشان می دهد . همانطوریکه در قسمت تعداددام هم به آن اشاره شد در مقطع آماری سال 87-1377 تعداد انواع دام جامعه عشایر استان  به ترتیب 1361068 و 1354084 راس بوده است که در این دوره 5/0 درصد کاهش نشان می دهد. اما با در نظر گرفتن واحد دامی بجای تعداد راس ، تعداد واحد دامی جامعه عشایر استان در این دوره آماری به ترتیب 1459740 و 1473482 واحد دامی بوده است که در این دوره 94/0 درصد افزایش نشان می دهد که این افزایش مربوط به دام سنگین ( گاو و گوساله ) بوده که موجب افزایش تولید گوشت به میزان 4/1 درصد و تولید شیر به میزان 32 درصد شده است از طرف دیگر باتوجه به اینکه تعداد دام سبک (گوسفند و بره ) در دهه آماری 87-1377 به میزان 8/1 درصد کاهش یافته است این کاهش دام در تولید پشم هم اثر گذاشته و در سال 1387 تولید پشم به میزان 3/5 درصد کاهش یافته است  .

براساس اطلاعات ارایه شده در جدول میزان تولیدات گوشت ، شیر و پشم جامعه عشایر استان در مقایسه با جامعه عشایر کل کشور بیشتر است به استناد همین جدول جامعه عشایر استان در سال 1387 حدود 2/13 درصد شیر و 3/11 درصد پشم جامعه عشایری کل کشور را به خودش اختصاص داده است در جدول ذيل مقدار تولید گوشت قرمز ، شیر و پشم به تفکیک جامعه عشایری و روستایی استان اردبیل و برحسب دوره آماری 87-1377 نشان داده شده است .

مقدار تولید گوشت قرمز ، شیر و پشم به تفکیک جامعه عشایری و روستایی استان

87-1377 ( تن )

شرح

سال 1377

درصد جامعه عشایری نسبت به کل استان (درصد )

سال 1387

درصد جامعه عشایری نسبت به کل استان (درصد )

روستایی

عشایری

روستایی

عشایری

گوشت قرمز

40596

9680

24

40553

10423

7/25

شیر

362698

32765

9

414380

43525

5/10

پشم

--

1600

--

--

1515

--

براساس اطلاعات ارائه شده در جدول فوق جامعه عشایر استان در سال 1387 حدود7/25 درصد گوشت قرمز و 5/10 درصد شیر کل استان را تولید کرده است .

عشایرا ستان با داشتن 24 درصد واحد دامی استان و حدود 6 درصد دام عشایر کشور ، یکی از تولید کنندگان عمده محصولات پروتئینی کشور در منطقه هستند و همچنين به دليل داشتن پتانسيل هاي بالقوه در منطقه از جهت منابع آبي و خاكي (زراعت و باغ ) و  همچنین با تولید 12679 متر مربع فرش و ورنی و جاجيم  سهم بسزایی در تولید صنایع دستی و صادرات آن دارند . ارزش تقریبی کل تولیدات عشایری در سال جاری 1063422 میلیارد ریال برآورد شده است  كه سهم هر خانوار عشایری ( در آمد ناخالص ) حدود 83  میلیون ریال می باشد .

تولیدات دامی عشایر

دام مازادو قابل عرضه به بازار:

شيوه خاص معيشتي عشاير به لحاظ وضعيت خاص زندگي آنها به شيوه سنتي وكوچگري بوده و هر ساله داراي كوچ بهاره و پاييزه هستند. در اين كوچ دام عشاير به همراه آنان از ييلاق به قشلاق و بالعكس جابه جا مي شوند. نظام كوچ تابع شرايط خاصي بوده و با توجه به تركيب گله عشايري و شرايط زندگي آنان عشاير در نظام دامداري خود تقويم دامداري را طوري تنظيم مي كنند كه دام پرواري آنان مطابق با تقويم كوچ تعريف گردد. به عبارتي همزمان با فرارسيدن فصل كوچ عشاير،فصل عرضه دام مازاد عشاير به بازارهاي مصرف فرا خواهد رسيد.با توجه به اينكه در اين فصل تعادلي بين عرضه و تقاضا وجود ندارد لذا اختلاف شديد قيمت بين عرضه و تقاضا ايجاد مي شود كه اين قيمت فاحش به جيب واسطه ها و دلالان خواهد رفت . اقدامات اتحاديه و شركت هاي تعاوني عشايري و همچنين امور پشتيباني دام تا حدي جلوي اين كار را گرفته است.

با توجه به اينكه شهرستان هاي  پارس آباد  و بيله سوار بيشترين تعداد عشاير را به خود اختصاص داده اند  ،دام مازاد و قابل عرضه اين شهرستان ها  نسبت به سايرشهرستان ها بيشتر مي باشد :

پارس اباد:5/49درصد     بيله سوار:4/21 درصد     مشگين شهر :6/8 درصد   گرمي 2/11 درصد   خلخال 9/2 درصد اردبيل 1/1 درصد  نير 1/1 درصد.

با توجه به بررسيهاي به عمل آمده توسط مديريت امور عشاير استان در سال 1387ميزان گوشت توليدي از فروش دام  مازاد برابر با 10423 تن مي باشد. كه اين مقدار توليدات دامي براي جامعه عشاير استان ادبيل از محل فروش دام مازاد حدود   1305405 ميليون ريال (در امد ناخالص ) داشته است . در سال 1387 كل دام مازاد استان 1034319 راس مي باشد ، كه 41 درصد آن كه بالغ بر 430918 راس مي باشد ،توسط عشاير استان به بازارهاي مصرف عرضه شده است در جدول ذيل ميزان دام مازاد (قابل عرضه )عشاير استان اردبيل ارائه شده است .

يكي ديگر از پيشرفت هاي قابل مطرح در دامداري استان و به تبع آن در بين دام عشاير افزايش متوسط وزن لاشه در جند ساله اخير بوده است .كه اين افزايش وزن لاشه در بين دامهاي سنگين چشمگير تر است كه از عوامل اصلي آن ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :

1)جايگزيني دامهاي بومي با دامهاي اصلاح شده و دورگ.

2)ترويج فرهنگ استفاده از تلقيح مصنوعي

3)استفاده از كنسانتره به جاي علوفه

4)برگزاري دوره هاي آموزشي و ترويجي كاربردي درزمينه دام

5)ارائه تسهيلات و خدمات بانكي جهت تبدبل واحد هاي سنتي به صنعتي و نيمه صنعتي

تعداد و وزن لاشه دام مازاد عشاير استان اردبيل

سال

گوسفند و بره

بز و بزغاله

گاو و گاوميش

تعداد (رأس)

وزن (كيلوگرم)

متوسط وزن و لاشه

تعداد (رأس)

وزن (كيلوگرم)

متوسط وزن لاشه

تعداد (رأس)

وزن (كيلوگرم)

متوسط وزن لاشه

87

370210

20361550

2/20

50648

22613180

15

10060

6146660

19/217

تعداد و وزن لاشه دام مازاد استان اردبيل

سال

گوسفند و بره

بز و بزغاله

گاو و گاوميش

تعداد (رأس)

واحد

وزن (كيلوگرم)

واحد

متوسط وزن و لاشه

تعداد (رأس)

واحد

وزن (كيلوگرم)

واحد

متوسط وزن لاشه

تعداد (رأس)

واحد

وزن (كيلوگرم)

واحد

متوسط وزن لاشه

82

748943

59

44187637

5/21

16102275

83570

47

3927790

14

1169980

139548

438

61122024

97/154

21625754

83

786563

51

40114713

7/18

14708727

87768

47

4125096

14

1228748

160467

566

90824322

97/200

32249053

84

787348

52

40942096

19

14959621

87855

48

4217040

3/14

1256332

158645

577

91538165

93/204

32511132

85

787349

53

41729497

4/19

15274567

87855

48

4217040

5/14

1273903

156999

589

92472411

99/208

32811246

86

787349

54

42516846

8/19

15589506

87855

49

4304895

8/14

1300259

159734

611

97597474

45/213

34095122

87

786562

55

43260910

2/20

15888544

87767

50

4388350

15

1316510

159990

611

97753890

19/217

34748120

 

وضعيت واحدهاي پرواربندي در مناطق عشايري استان :

با وجود زندگي مبتني بر كوچ و شيوه سنتي فراهم شدن شرايط لازم به منظور استفاده عشاير از تسهيلات بانكي در زمينه هاي بهسازي و نوسازي اماكن دامي ، ايجاد واحدهاي پرواربندي و بطور كلي تمايل عشاير جهت خروج ازحالت سنتي به حالت صنعتي و همچنين خشكسالي هاي اخير و كمبود علوفه مراتع قشلاقي عشاير را به سمتي سوق داد كه نسبت به احداث واحدهاي پرواربندي اقدام كنند . بر اساس بررسي هاي به عمل آمده توسط امور عشاير استان از مجموع توليدات گوشت جامعه عشاير 18 در صد به روش صنعتي و در واحد هاي پرواربندي توليد شده است اجراي طرح اسكان و ساماندهي عشاير ، و همچنين اجراي دوره هاي آموزشي و ترويجي ، فني و حرفه اي شرايط لازم جهت افزايش واحدهاي صنعتي را در مناطق عشايري فراهم نموده است و پيش بيني مي شود در سال هاي آتي اين تعداد افزايش چشم گيري داشته باشد . در جدول ذيل تعداد واحد هاي پروار بندي دام سبك عشاير استان ارائه شده است.


تعداد پرواربندي دام سبك عشاير استان اردبيل

رديف

شهرستان

خانوار بهره بردار

تعداد واحدهاي پرواربندي

ظرفيت واحدهاي پرواربندي

وزن لاشه (كيلوگرم)

ميزان توليد (تن)

(گوشت توليدي)

قيمت واحد (ريال)

(يك كيلوگوشت)

قيمت كل (ميليون ريال)

مدت زمان پرواربندي (ماه)

1

گرمي

350

350

100-80

18

504

90000

45360

4-3

2

بيله سوار

125

125

40

30

150

86000

12900

5/3

3

خلخال

20

20

100-50

30

40

100000

4000

4-3

4

پارس آباد

100

100

100-80

30

300

100000

30000

4-3

5

مشگين شهر

500

500

80

5/22

900

95000

85500

4-3

جمع كل

-

-

1095

-

-

1894

-

-

-

- مستندات ارسالي از امور عشاير شهرستان ها -1388

توليد  شير

اهميت توليد شير بهداشتي و مصرف گسترده آن در بين خانوار هاي مختلف و همچنين نقش ارزنده آن در افزايش درامد سرانه خانوارهاي عشايري و با توجه به اين امر كه در سال 1387 عشاير استان با توليد 43525 تن شير از مجموع كل شير توليدي استان كه 414380 تن مي باشد ، 10.5 درصد شير توليدي استان را به خود اختصاص داده ا ست .

در آمد حاصل از توليد شير و فراورده هاي لبني به طور متوسط در سال5/34ميليارد  ريال مي باشد ، كه سرانه در آمد ناخالص عشاير از توليد شير 27 ميليون ريال مي باشد .عمده محصولات توليدي از شير خام شامل پنير ، كره و كشك مي باشد .در صورت برنامه ريزي دقيق تر واستفاده مطلوب تر از ابزارهاي توليد ، اين ميزان قابل افزايش خواهد بود .

جهت تحقق اين امر پيشنهاد مي گردد :

1- از پتانسيل هاي موجود در منطقه به خصوص كارخانه صنايع تبديلي شركت كشت و صنعت مغان در زمينه تبديل اين محصول ارزشمند به فراورده هاي شيري از طريق تجهيزات و تمهيدات اتحاديه و شركت هاي تعاوني عشايري .

2- اختصاص تسهيلات بانكي به امكانات دولتي در حد مقررات و خريد كاميون هاي يخچال دار و با استفاده از توان پرسنلي و تجهيزات اتحاديه به شركت هاي تعاوني شير توليدي خانوارهاي عشايري جمع اوري و از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت به كارخانجات صنايع تبديلي استان هاي همجوار انتقال داده شود .

3- از طريق ارائه تسهيلات به بخش خصوصي در مناطق عشايري كارخانجات تبديلي كوچك با توجه به پتانسيل بالاي مواد اوليه موجود در منطقه راه اندازي گردد و به هدف هر الاچيق يك كارگاه توليدي ايجاد شود .

جدول توليدات لبني خانوار عشايري استان اردبيل

رديف

نام محصول لبني

نام ماده يا مواد اوليه

تعداد افراد شاغل

ميزان توليد ساليانه (كيلوگرم)

هزينه توليد هر كيلوگرم

(ريال)

مبلغ فروش هر كيلوگرم (ريال)

درآمد ساليانه فروش

(ميليون ريال)

زن

مرد

*خود مصرفي

دگرمصرفي

 

1

شير خام

شير

21017

26820

1088123

20674346

6800

8420

174078

2

پنير

شير

-

-

2180000

3250000

32000

50000

162500

3

كره

شير

-

-

59465

32020

45000

70000

5/2241

4

كشك

شير

-

-

428000

230000

15000

25000

5750

جمع كل

-

-

21017

26820

3755588

24186366

98800

153420

5/344569

توليد شير

سه شنبه, 15 اسفند 1391 06:15
منتشر شده در لبنیات

توليد  شير

اهميت توليد شير بهداشتي و مصرف گسترده آن در بين خانوار هاي مختلف و همچنين نقش ارزنده آن در افزايش درامد سرانه خانوارهاي عشايري و با توجه به اين امر كه در سال 1387 عشاير استان با توليد 43525 تن شير از مجموع كل شير توليدي استان كه 414380 تن مي باشد ، 10.5 درصد شير توليدي استان را به خود اختصاص داده ا ست .

در آمد حاصل از توليد شير و فراورده هاي لبني به طور متوسط در سال5/34ميليارد  ريال مي باشد ، كه سرانه در آمد ناخالص عشاير از توليد شير 27 ميليون ريال مي باشد .عمده محصولات توليدي از شير خام شامل پنير ، كره و كشك مي باشد .در صورت برنامه ريزي دقيق تر واستفاده مطلوب تر از ابزارهاي توليد ، اين ميزان قابل افزايش خواهد بود .

جهت تحقق اين امر پيشنهاد مي گردد :

1- از پتانسيل هاي موجود در منطقه به خصوص كارخانه صنايع تبديلي شركت كشت و صنعت مغان در زمينه تبديل اين محصول ارزشمند به فراورده هاي شيري از طريق تجهيزات و تمهيدات اتحاديه و شركت هاي تعاوني عشايري .

2- اختصاص تسهيلات بانكي به امكانات دولتي در حد مقررات و خريد كاميون هاي يخچال دار و با استفاده از توان پرسنلي و تجهيزات اتحاديه به شركت هاي تعاوني شير توليدي خانوارهاي عشايري جمع اوري و از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت به كارخانجات صنايع تبديلي استان هاي همجوار انتقال داده شود .

3- از طريق ارائه تسهيلات به بخش خصوصي در مناطق عشايري كارخانجات تبديلي كوچك با توجه به پتانسيل بالاي مواد اوليه موجود در منطقه راه اندازي گردد و به هدف هر الاچيق يك كارگاه توليدي ايجاد شود .

 

جدول توليدات لبني خانوار عشايري استان اردبيل

رديف

نام محصول لبني

نام ماده يا مواد اوليه

تعداد افراد شاغل

ميزان توليد ساليانه (كيلوگرم)

هزينه توليد هر كيلوگرم

(ريال)

مبلغ فروش هر كيلوگرم (ريال)

درآمد ساليانه فروش (ميليون ريال)

زن

مرد

*خود صرفي

دگرمصرفي

1

شير خام

شير

21017

26820

1088123

20674346

6800

8420

174078

2

پنير

شير

-

-

2180000

3250000

32000

50000

162500

3

كره

شير

-

-

59465

32020

45000

70000

5/2241

4

كشك

شير

-

-

428000

230000

15000

25000

5750

جمع كل

-

-

21017

26820

3755588

24186366

98800

153420

5/344569

صنايع دستي

دوشنبه, 14 اسفند 1391 11:20
منتشر شده در صنایع دستی

توليد پشم

در مناطق عشايري استان اردبيل هدف از پرورش گوسفند و بره در درجه اول توليد گوشت و عرضه آن به بازار مصرف و در درجه دوم توليد شير جهت تبديل به فراورده هاي مختلف و در درجه سوم توليد پشم مي باشد . كه به عنوان ماده اوليه براي صنايع مهم مثل پارچه بافي ، ريسندگي ، فرش بافي ، نخ هاي پشمي  مورد استفاده قرار مي گيرد.

مقايسه آمار سال 1377با سال 1387 نشان دهنده اين است كه به دليل كاهش تعداد دام سبك (گوسفند و بز ) و افزايش دام سنگين در بين عشاير ميزان توليدپشم  از 1600 تن در سال 1377 به 1515 تن در سال 1387 رسيده است كه 3/5- درصد كاهش  نشان مي دهد .

براساس سرشماري سال 1385 توليد پشم كل استان 18685 تن بوده كه از اين مقدار حدود 81  درصد پشم توليدي استان توسط جامعه عشايري استحصال شده است.

سهم درآمد سرانه هر خانوار عشايري از توليد پشم بالغ بر 5/1 ميليون ريال مي باشد .

به منظور افزايش توانمندي در اين بخش و استفاده بهينه ازآن پيشنهاد مي گردد :

1 – ايجاد صنايع تبديلي مثل كارخانجات ريسندگي و بافندگي و ... در مناطق عشايري

2 – توليد پشم در بين خانوارهاي عشايري ازطريق ارائه آموزش هاي لازم از حالت سنتي خارج و بصورت صنعتي و نيمه صنعتي تهيه گردد .

3 – راه اندازي صنايع جانبي از قبيل رنگرزي پشم در مناطق عشايري

مقدار توليد پشم، مو و كرك انواع دام عشاير بر حسب استان اردبيل  1387 (كيلوگرم)

جمع

گوسفند

بز

شتر

مقدار توليد پشم

مقدار توليد مو و كرك

مقدار توليد پشم

مقدار توليد مو و كرك

مقدار توليد مو و كرك

ييلاق

1009189

332

1009189

294

38

قشلاق

1514712

500

1514712

393

107

صنايع دستي

غنای جاذبه های باستانی ، تاریخی ، طبیعی ، فرهنگی و مردم شناسی این سرزمین است که ایران را به عنوان یکی از ده کشور اول جاذبه ها و جهانگردی مطرح نموده است ولی مسئله اینجاست که اکثر کوششهایی که در این زمینه انجام گرفته است حول محور آثار تاریخی و باستانی و جاذبه های طبیعی صورت گرفته و موضوع مردم شناسی اقوام ایلات و عشایر ، طیف متنوعی از تولیدات آنها مبتنی بر خلاقیتهای هنری در قالب انواع مختلف رشته های صنایع دستی و آداب و رسوم و شیوه های معیشتی چند هزار ساله منطبق با شرایط اقلیمی کمتر مورد توجه برنامه ریزان و تورگردانان واقع شده است . در واقع باید گفت صنایع دستی از چنان غنای فرهنگی و تمدنی در ابعاد مختلف آن برخوردار هست که هر قطعه از آن به تنهایی می تواند حاوی و معرف بسیاری از آثار تمدن آن منطقه باشد .

صنایع دستی جامع عشایر استان از نظر مواد اولیه عمدتاً وابسته به دامهای عشایر می باشند از مهمترین صنایع دستی رایج در مناطق عشایری می توان به گلیم ، جاجیم ،‌ قالی و قالیچه در اولویت اول و در مراحل بعدی می توان به پلاس ، حصیر ، کلاه ، خورچین ، دستکش ، شال گردن و غیره اشاره نمود .

براساس نتایج سرشماری عشایر کوچنده سال 1387 صنایع دستی در مناطق عشایری ( استان و کل کشور ) نسبت به سال 1377 از رونق کمتری برخوردار بوده و از تعداد شاغلین در این بخش کاسته شده است. طبق نتایج سرشماری سال 1377 تعداد 885 خانوار عشایر استان به تولید قالی و قالیچه اشتغال داشتند این رقم در سال 1387 به 445 خانوار کاهش یافته است بطوریکه تولید انواع صنایع دستی جامعه عشایر استان در مقطع آماری 87-1377 بصورت چشمگیر کاهش یافته است این کاهش در قالی و قالیچه 7/49 درصد ، گلیم ،‌ جاجیم و ورنی 69 درصد و پلاس 2/87 درصد بوده است این روند با کمی تغییرات در جامعه عشایر کل کشور هم صدق می کند .

براساس بررسیهای بعمل آمده عوامل زیادی در کاهش تولید صنایع دستی در میان  جامع عشایر استان و کل کشور دخیل هستند که از جمله آن می توان به کمبود وجود بازار فروش ، گران شدن مواد اولیه ، ناکافی بودن حمایت مسئولان و دستگاههای ذیربط و ...  اشاره نمود . در جداول ذیل صنایع دستی خانوارهای عشایر استان و کل کشور برحسب خانوار و مقدار تولید و فروش صنایع دستی در مقطع آماری 87-1377 ارائه شده است .


قالي، قاليچه و گبه

(متر مربع)

گليم و زيلو

(متر مربع)

ورني و جاجيم

(متر مربع)

پلاس

(چادر)

(متر مربع)

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

ييلاق

260

1398

809

147

1690

583

216

2001

660

150

626

--

قشلاق

445

2645

1698

201

2086

858

969

7948

5216

166

681

--

 


حصير

(متر مربع)

خورجين، توبره و مشابه (عدد)

چوقا يا برك و مشابه

(عدد)

كلاه، دستكش، جوراب و گيوه و پاپوش

(عدد / جفت)

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

ييلاق

71

1588

--

46

114

5

28

101

5

281

1759

263

قشلاق

104

3033

169

66

182

30

32

109

6

308

1949

268

جلسه در مشگين شهر

دوشنبه, 14 اسفند 1391 10:55
منتشر شده در زنان عشایر

برگزاری اولین جلسه بررسی مشکلات مرتبط با زنان و خانواده شهرستان مشکین شهر به همراه خانم جعفری مشاور محترم استاندار در اموربانوان و خانواده در مورخه 19/4/90 در فرمانداری شهرستان مشکین شهر با حضور مشاور امور بانوان دستگاههای دولتی صورت گرفت./

صندوق اعتبارات خرد زنان

دوشنبه, 14 اسفند 1391 10:54
منتشر شده در زنان عشایر

اولین جلسه توجیهی صندوق اعتبارات خرد زنان عشایر در مورخه 8/3/90با حضور اعضای صندوق در منطقه اوجور سرعین تشکیل یافت .

گرامیداشت هفته زن

دوشنبه, 14 اسفند 1391 10:52
منتشر شده در زنان عشایر

گرامیداشت هفته زن

در راستای گرامیداشت هفته زن و میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم دیدار از خانواده معظم شهداء عشایری سرعین با حضور نماینده محترم ولی فقیه در شهرستان فوق و همکاری این مدیریت با دفتر امور زنان و خانواده استانداری و فرمانداری در مورخه 1/2/90 صورت پذیرفت .

عملكرد مديريت امور عشاير استان اردبیل در حوزه توانمنديهاي زنان و دختران عشاير:

مديريت امور عشاير استان از سال 1383 شروع به انجام فعاليتهاي براي زنان ودختران عشايري در زمينه هاي مختلف پرداخته است.

عملكرد مديريت امور عشاير در حوزه توانمنديهاي زنان ودختران عشاير:

مديريت امور عشاير استان از سال 1383 شروع به انجام فعاليتهاي براي زنان ودختران عشايري در زمينه هاي مختلف پرداخته است.

 

1- صندوق اعتبارات خرد زنان ودختران عشاير:

اين طرح حمايتي از زنان كارآفرين ودر راستاي محروميت زدايي وتوجه به زنان عشايري بعد از انجام نيازسنجي در منطقه ومشخص شدن ومطالعه در خصوص الگوهاي مصرفي واشتغالزائي منطقه صورت گرفته است.

توانمندسازي مالي زنان عشاير وحمايت مالي از اين قشر باعث مي شود آنان افرادي پرانرژي وداراي روحيه اعتماد به نفس نوآور، مسئوليت پذير وبا قدرت نسبت به حل وفصل مشكلات خود اقدام كنند وتوان استفاده از منابع مالي ومحيطي را داشته باشند وهمچنين بعنوان گرداننده طرح اقتصادي علي الخصوص در زمينه صنايع دستي كه ريشه در فرهنگ جامعه ايران دارد قدم مثبتي باشد. بعد از تزريق سرمايه از طرف دفتر امور زنان رياست جمهوري به صندوقها وواريزي سهام هر يك از اعضاء نوبت به گروه بندي ووام دهي در يك فاصله استراحت بعد از تزريق وام ميباشد كه اعضاء وسهام داران عضو صندوقها وامهاي دريافتي را با كارمزد ناچيز در حدود(4-10%) به صندوق بازپرداخت مي كند تا به تناسب همه اعضاء از فعاليت اقتصادي صندوقها بهره مند شوند

 

 

«صندوق اعتبارات خرد زنان ودختران »

ردیف

شهرستان

قشلاق

زمینه فعالیت

تعداد اعضاء (نفر)

سرمایه اولیه اعضاء

کمک دولتی ریال

1

مشکین شهر

نوری کندی

فرش

33

2/500/000

60/000/000

2

سرعین

اوجور

کشاورزی و دامپروری

11

36/000/000

40/000/000

3

خلخال

غفور آباد

گیاهان داروئی، قارج ، پرورش مرغ

23

24/000/000

80/000/000

4

بیله سوار

حاج سلیمان

پرورش غاز ، بوقلمون ، مرغ و ...

16

4/200/000

40/000/000

 

2- تشكيل تشكلهاي تعاوني زنان ودختران عشاير:

اهدافي كه اين مديريت در ارتباط با ايجاد تشكلهاي تعاوني زنان عشايري دنبال مي كند عبارتند از ايجاد اشتغال، سازماندهي مشاغل،افزايش درآمد واز همه مهمتر زمينه سازي براي حضور زنان عشايري در فعاليتهاي اجتماعي واقتصادي، همچنين بوجودآوردن روحيه خود باوري در اين قشر زحمتكش جامعه وسياستهايي مانند توسعه، گسترش، حمايت وتثبيت تعاونيهاي مرتبط را همراه با آموزشهاي خاص دنبال مي كند وظايفي كه اين مديريت در خصوص تشكلهاي تعاونيهاي زنان بر عهده داردبرنامه ريزي درجهت شناسايي ومعرفي مشاغل وحما يت از شكلهاي اقتصادي وهمچنين توسعه تقويت وتثبيت تعاونيهاازطريق بازاريابي است كه در ابتدا با حضور 7 نفر عضو تشكيل مي يابد وبعد به تناسب افزايش فعاليت اقتصادي تعداد اعضاي تعاوني نيز رو به افزايش مي رود.

 

«تشكلهاي تعاوني زنان ودختران»

ردیف

شهرستان

قشلاق

نام شرکت تعاونی

زمینه فعالیت

تعداد اعضاء (نفر)

سرمایه اولیه اعضاء

کمک دولتی (ریال )

1

مشگین شهر

نوری کندی

نوری کندی مشیران

فرش ابریشم

30

1/500/000

60/000/000

2

مشگین شهر

قلدور کهلی

ایپک قره داغ

فرش ابریشم

31

15/500/000

40/000/000

3

پارس آباد

حاج ایمان کندی

شهد شفاف مغان

زنبور عسل، بلدرچین

30

6/000/000

37/500/000

4

پارس آباد

اسماعیل کندی

فرش بافان

تابلو فرش

25

2/500/000

20/000/000

5

پارس آباد

بران

نگبن

ورنی بافی

29

2/900/000

20/000/000

6

گرمی

لکرآباد

انل سون

ورنی بافی

24

12/000/000

20/000/000

7

گرمی

درگاهلو

حریربافت

ورنی بافی

30

300/000

20/000/000

8

گرمی

تکبلاغ

ماهان

ورنی بافی

9

900/000

10/000/000

9

گرمی

سروآغاجی

سروآغاجی

ورنی بافی

25

1/250/000

25/000/000

 

3- طرح پرورش گوسفند داشتي توسط زنان سرپرست خانوار:

 

طرح پرورش گوسفند داشتي مغاني به دليل اينكه تمام زنان عشايري با اين حرفه آشنائي كامل دارند واز طرفي منطقه ووجود مراتع وسيع چرا زمينهاي كشاورزي مي توانند خوراك نيمي از سال دامهاي كوچكي از قبيل گوسفند را فراهم كند در ضمن به دليل همراهي آنان با گله در اين 6 ماه نياز به هزينه نگهداري در محيط بسته نداشته (فصل كوچ) در نتيجه توانسته بعنوان طرح موفق در جهت ايجاد اشتغال مولد براي هر خانوار عشايري موثر باشد. اين طرح كه در قالب يك طرح حمايتي از زنان عشاير سرپرست خانوار ويا بدسرپرست ودختران جوان عشايري مطرح بوده توانسته در جهت بهبود وضعيت اقتصادي خانوار عشايري وهمچنين باعث تشويق وترغيب زنان عشايري در انجام امورات مربوط به فعاليتهاي كشاورزي ودامپروري بشمار آمده است. در اجراي اين طرح كه حداقل واگذاري ميش داشتي به هر فرد 16-10 رأس مي باشد وبصورت اماني در اختيار هر زن سرپرست خانوار براي مدت حداقل پنج سال قرار گرفته است. اعتبار اين طرح از محل اعتبارات مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري تأمين شده است.

 

طرح پرورش گوسفند داشتي

ردیف

شهرستان

قشلاق

تعداد دام تحویلی

1

مشگین شهر

جبدرق

10

2

پارس آباد

قنبرلو – حاج میر قورچای

20

3

بیله سوار

خان گلدی – اسماعیل خان

20

4

گرمی

چات

5

 

4-طرح آموزش براي زنان ودختران عشاير:

با عنايت به اينكه نيمي از جمعيت عشايري را زنان عشايري تشكيل مي دهند وبخش عظيمي از اين جمعيت فاقد مهارت وآموزش لازم بوده وبصورت غيرفعال به سر مي برند وبخش قابل توجهي نيز با بهره وري نيروي كار ودوشادوش مردان در عرصه هاي توليد مشغول فعاليت هستند لذا در اين راستا ارايه آموزشهاي ترويجي وبهداشت در ميان زنان بازده مضاعف داشته واين مديريت در طي چندين سال شروع به ارايه دوره هاي آموزشي در زمينه بهداشت زنان ودختران در جهت بالا بردن سطح بهداشت به دليل نحوه خاص زندگي عشايري وعدم دسترسي به مراكز بهداشتي ونيز عدم برخورداري از رسانه هاي گروهي وسايل ارتباط جمعي وهمچنين ارائه آموزشهاي ترويجي كشاورزي ودامداري وفني وحرفه اي جهت تقويت ومهارت موجود در بين زنان ودختران عشاير نموده است ومراكز فني وحرفه اي شهرستانها وهمچنين مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها ومعاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري، جمعيت هلال احمر، مراكز بهداشت ادارت منابع طبيعي شهرستانها همكاري شايسته اي بعمل آورده اند.

 

دوره آموزش انجام يافته

ردیف

عنوان پروژه

واحد

سال

85

سال

86

سال

87

سال 88

1

آموزش و تربیت مددکار عشایر

نفر روز

1340

375

200

1636

2

آموزش جایگزینی سوخت فسیلی

نفر روز

500

82

617

1000

3

آموزش فنی و حرفه ای

نفر روز

57

707

2358

900

4

آموزش صنایع دستی

نفر روز

--

--

450

336

5

آموزش طرح رحمت با همکاری تبلیغات

نفر روز

--

--

36188

--

جمعیت

دوشنبه, 14 اسفند 1391 10:37
منتشر شده در آمار و سرشماری ها

جمعیت :

باتوجه به وجه تمایزی که جامع عشایری نسبت به سایر جوامع ( شهری و روستایی ) دارند سرشماری این جامعه به لحاظ شرایط اکولوژیکی و منحصر به فرد در مناطق ییلاقی صورت می گیرد . براساس نتایج سرشماری اجتماعی و اقتصادی عشایر کوچنده  در مقاطع آماری 1366 ، 1377 و 1387 جمعیت عشایر  استان اردبیل در دوره قشلاقی به ترتیب 42763 ، 72213 و66521 نفر بوده است همچنین جمعیت عشایر  استان اردبیل در همین دوره در دهه های آماری فوق به ترتیب 7/3 ، 5/5 و 6/5  درصد جمعیت عشایر کل کشور را شامل می گردد . جدول صفحه بعد روند تغييرات جمعيتي استان را بر اساس سرشماري عشايري 1366-1377-1387را نشان مي دهد .

روند تغييرات تعداد خانواروجمعيت عشايري استان اردبيل بر اساس نتايج سرشماري عشايري 1387-1377-1366

سال انجام سرشماري عشايري

دوره استقرار

تعداد خانوار

تعداد جمعيت

بعد خانوار

نسبت جنسي

نرخ باسوادي

*

درصد بيكاري

*

نرخ رشد بين

دوسرشماري

1366

ييلاق

3482

28668

2/8

114

==

==

==

قشلاق

5284

42763

1/8

109

==

==

==

1377

ييلاق

6633

45638

8/6

109

04/59

33/

92/5

قشلاق

10778

72213

7/6

107

8/55

51/

9/6

1387

ييلاق

8186

43296

29/5

110

69

4/1

51/-

قشلاق

12818

66521

19/5

108

67

1/1

8/-

ماخذ :  مرکز آمار ایران

 

بر اين اساس ميزان با سوادي سير صعودي داشته ولي نرخ رشد جمعيت در فاصله سالهاي 87-77 سير نزولي داشته است.

تغییر  و تحولات جمعیت عشایری

استان اردبيل در فاصله دو سرشماري 1366 و 1377 با انتزاع قسمتهايي از استان آذربايجان شرقي ايجاد شده است . لذا آمار دقيق سرشماري سال 1366 را ندارد بلكه با بررسي جمعيت شهرستانها و طوايف و ايلها ي استان آذربايجان شرقي و تجزيه و تحليل دوره هاي استقرار عشاير در ييلاق و قشلاق اقدام به تهيه آمار سال 1366 براي استان اردبيل نموده است .

طی دوره آماری 66 - 1377 جمعیت عشایر استان در قلمرو قشلاقی از 42763 نفر در سال 1366 با رشد سالانه 9/4  درصد به 72213 نفر در سال 1377 افزایش یافته  است ( این روند با شدت کمتر در جمعیت عشایر کل کشور هم اتفاق افتاده است ) به نظر میرسد  افزایش جمعیت عشایری در استان اردبیل در سال 1377  به شرح ذیل بوده است :

1-    با توجه به اینکه نخستین سرشماری عشایر کوچنده  در سال 1366 در قلمرو ییلاقی انجام گرفت  لذا امکان کم شماری جمعیت عشایری بدلیل پراکندگی  ، متحرک بودن  جمعیت عشایری ، صعب العبور بودن مناطق ییلاقی و کمبود امکانات و نیروی انسانی و غیره وجود دارد.

2-   بعد از جدا شدن استان اردبیل از استان آذربایجانشرقی در سال 1372 و سعی و تلاش مجدانه متولیان سرشماری بمنظور تحت پوشش قرار دادن تقریبا کلیه استقرارگاههای جمعیت عشایری موجب افزایش جمعیت عشایر در این استان گردید ، در این مورد می توان به سرشماری جمعیت عشایری شهرستان خلخال اشاره کرد که نخستین بار در سال 1377 سرشماری شد .

3-     افزایش رشد طبیعی جمعیت .

4-   در دهه 77 – 1387 جمعیت عشایر استان در دوره قشلاقی از 72213 نفر در سال 1377 با رشد منفی سالانه 8/0 درصد به 66521 نفر در سال 1387 کاهش نشان می دهد . (این روند در جمعیت عشایر کل کشور هم اتفاق افتاده است ) کاهش جمعیت عشایری استان و کل کشور حاکی از کنترل رشد جمعیت در نتیجه اعمال سیاستهای کنترل جمعیت و همچنین افزایش روند مهاجرتهای جامعه عشایری به شهرها و روستا در اثر پایین بودن استانداردهای زندگی در مناطق  عشایری به همراه مسائل و مشکلات اجتماعی – اقتصادی از عمده ترین دلایل مهاجرت و کاهش جمعیت عشایری در کنار کاهش طبیعی رشد جمعیت است .

با بررسی تغییر و تحولات جمعیت عشایری  استان به این نتیجه می رسیم که جمعیت عشایری استان نسبت به جمعیت عشایری کل کشور در سه دهه اخیر افزایش یافته است و در مقایسه با جمعیت کل استان در دوره 66 – 1377  افزایش نشان می دهد اما در دهه 77 – 1387 کاهش یافته است  بنظر می رسد علت کاهش جمعیت عشایری همانند جمعیت  روستائیان که در بخش بررسی اجمالی استان اشاره شد محدودیت های محیط اجتماعی – اقتصادی و مهاجرت روستائیان و عشایر  به شهرها در این مناطق می باشد .

پیش بینی جمعیت عشایر استان باتوجه به نرخ رشد منفی سالانه در مقطع آماری سال 87-1377 در 10 سال آینده ( از سال 1387 الی 1397 ) از 66521 نفر در سال 1387 به 61325 نفر در سال 1397 کاهش خواهد یافت این در حالی است تعداد خانوار به دلیل رشد سالانه 74/1 درصد از 12818 خانوار در سال 1387 به 15172 خانوار در سال 1397 افزایش می یابد

با عنایت به کمبود امکانات آموزشی ، رفاهی ، زیربنائی ، بهداشتی و غیره و همچنین نا کافی بودن  زیرساختهای لازم جهت اشتغال پایدار و جذب نیروی کار در مناطق روستایی و عشایری ،  سبب کاهش جمعیت عشایر در دوره آماری 87-1377 شده، اما باتوجه به سیاستهای دولت مبنی بر ارتقای شاخصهای برخورداری در مناطق روستایی و عشایری و ایجاد بسترهای اشتغال زا در این مناطق امکان تثبیت جمعیت عشایری در سالهای آینده محتمل است .

صفحه 61 از 61
تمامی حقوق این سایت مربوط به مدیریت امور عشایر استان اردبیل می باشد.
آدرس پستی: اردبیل، مجتمع بزرگ اداری بعثت - کد پستی 13191-56158
تلفن: 3-33741192 (045)      نمابر:  33741191 (045)    تلفن گویا:  33741194 -045