You are here: Home :: عشایر استان قلمرو و کوچ
قلمرو و کوچ

کوچ عشایر

دوشنبه, 21 مرداد 1392 04:25
منتشر شده در قلمرو و کوچ

کوچ عشایر:

تحرک مکانی جمعیت ایلی اصو لا هما نند حرکت موجودات زنده اجتما عی به سوی نقاط سردتر در فصول گرم و مراجعت به نقاط کمتر در پستاندارانی نظیر گوزن قطبی ودر پرند گان حشرات ، آبزیان دیده میشود که انگیزه اصلی این تحرک را جستجوی غذای بیشتر و آب وهوای مساعد تر تشکیل میدهد و این تحرک مکانی در همه موجودات زنده تابع شرایط آب و هوایی بوده و کوچ جمعیت عشایری استان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخوا هد بود .

تمامی حقوق این سایت مربوط به مدیریت امور عشایر استان اردبیل می باشد.
آدرس پستی: اردبیل، مجتمع بزرگ اداری بعثت - کد پستی 13191-56158
تلفن: 3-33741192 (045)      نمابر:  33741191 (045)    تلفن گویا:  33741194 -045