You are here: Home :: عشایر استان تولیدات عشایری گوشت گوشت و لبنيات
سه شنبه, 15 اسفند 1391 06:17

گوشت و لبنيات

(0 آرا)

با عنایت به متمایز بودن وضعیت زندگی عشایر با جوامع شهری و روستائی که منبع اصلی در آمد خانوار جامع عشایری دامداری به صورت سنتی وابسته به مراتع می باشد و سالهاست که محدودیت منابع طبیعی به ویژه آب و مرتع حیات جامعه عشایری را تهدید می نماید علی الخصوص حوادث غیر مترقبه و نوسانات قیمت تولیدات عشایر ضربه مهلکی به پیکره اقتصادی عشایر وارد آورده است از طرفی از بین رفتن تشکیلات و قدرت سیاسی ایلات ، محدودیت و فرسایش مراتع ، محدودیت عوامل تولید و منابع معیشتی ، افزایش قیمت و شرایط خاص زندگی عشایر یعنی کوچندگی بین ییلاق و قشلاق استفاده از امکانات زیربنائی و رفاهی را با مشکل مواجه ساخته و چشم انداز آینده زندگی عشایر را تهدید می نماید این قشر زحمتکش و بی ادعا دارای قابلیتهای بالقوه و بالفعل در زمینه تولیدات دامی ، صنایع دستی و صنعت گردشگری است که در صورت ساماندهی می تواند موجب افزایش در آمد خانوارها عشایری شده و در امر ساماندهی به زندگی خانوارهای عشایری تاثیر بسزایی خواهد گذاشت . در جدول ذیل مقدار تولید گوشت ، شیر و پشم انواع دام برحسب جامعه عشایر استان و کل کشور در مقطع آماری  87 -1378 ارائه شده است .

مقدار تولید گوشت ، شیر و پشم انواع دام برحسب عشایر استان و کل کشور87-1377 (تن)

شرح

استان اردبیل

کل کشور

1377

1387

درصد تغيير

1377

1387

درصد تغيير

گوشت

9680

10423

6/7

--

--

--

شیر

32765

43525

33

384606

330357

1/14-

پشم

1600

1515

3/5-

2/15137

13392

5/11-

ماخذ : مرکز آمار ایران

باتوجه به اطلاعات ارائه شده در جدول فوق مقدار تولید گوشت جامعه عشایر استان در سال 1377 به مقدار 9680 تن و در سال 1387 به مقدار 10423 تن بوده است در ضمن مقدار تولید شیر جامعه عشایر استان در دهه آماری 87-1377 به میزان 32 درصد افزایش نشان می دهد . همانطوریکه در قسمت تعداددام هم به آن اشاره شد در مقطع آماری سال 87-1377 تعداد انواع دام جامعه عشایر استان  به ترتیب 1361068 و 1354084 راس بوده است که در این دوره 5/0 درصد کاهش نشان می دهد. اما با در نظر گرفتن واحد دامی بجای تعداد راس ، تعداد واحد دامی جامعه عشایر استان در این دوره آماری به ترتیب 1459740 و 1473482 واحد دامی بوده است که در این دوره 94/0 درصد افزایش نشان می دهد که این افزایش مربوط به دام سنگین ( گاو و گوساله ) بوده که موجب افزایش تولید گوشت به میزان 4/1 درصد و تولید شیر به میزان 32 درصد شده است از طرف دیگر باتوجه به اینکه تعداد دام سبک (گوسفند و بره ) در دهه آماری 87-1377 به میزان 8/1 درصد کاهش یافته است این کاهش دام در تولید پشم هم اثر گذاشته و در سال 1387 تولید پشم به میزان 3/5 درصد کاهش یافته است  .

براساس اطلاعات ارایه شده در جدول میزان تولیدات گوشت ، شیر و پشم جامعه عشایر استان در مقایسه با جامعه عشایر کل کشور بیشتر است به استناد همین جدول جامعه عشایر استان در سال 1387 حدود 2/13 درصد شیر و 3/11 درصد پشم جامعه عشایری کل کشور را به خودش اختصاص داده است در جدول ذيل مقدار تولید گوشت قرمز ، شیر و پشم به تفکیک جامعه عشایری و روستایی استان اردبیل و برحسب دوره آماری 87-1377 نشان داده شده است .

مقدار تولید گوشت قرمز ، شیر و پشم به تفکیک جامعه عشایری و روستایی استان

87-1377 ( تن )

شرح

سال 1377

درصد جامعه عشایری نسبت به کل استان (درصد )

سال 1387

درصد جامعه عشایری نسبت به کل استان (درصد )

روستایی

عشایری

روستایی

عشایری

گوشت قرمز

40596

9680

24

40553

10423

7/25

شیر

362698

32765

9

414380

43525

5/10

پشم

--

1600

--

--

1515

--

براساس اطلاعات ارائه شده در جدول فوق جامعه عشایر استان در سال 1387 حدود7/25 درصد گوشت قرمز و 5/10 درصد شیر کل استان را تولید کرده است .

عشایرا ستان با داشتن 24 درصد واحد دامی استان و حدود 6 درصد دام عشایر کشور ، یکی از تولید کنندگان عمده محصولات پروتئینی کشور در منطقه هستند و همچنين به دليل داشتن پتانسيل هاي بالقوه در منطقه از جهت منابع آبي و خاكي (زراعت و باغ ) و  همچنین با تولید 12679 متر مربع فرش و ورنی و جاجيم  سهم بسزایی در تولید صنایع دستی و صادرات آن دارند . ارزش تقریبی کل تولیدات عشایری در سال جاری 1063422 میلیارد ریال برآورد شده است  كه سهم هر خانوار عشایری ( در آمد ناخالص ) حدود 83  میلیون ریال می باشد .

تولیدات دامی عشایر

دام مازادو قابل عرضه به بازار:

شيوه خاص معيشتي عشاير به لحاظ وضعيت خاص زندگي آنها به شيوه سنتي وكوچگري بوده و هر ساله داراي كوچ بهاره و پاييزه هستند. در اين كوچ دام عشاير به همراه آنان از ييلاق به قشلاق و بالعكس جابه جا مي شوند. نظام كوچ تابع شرايط خاصي بوده و با توجه به تركيب گله عشايري و شرايط زندگي آنان عشاير در نظام دامداري خود تقويم دامداري را طوري تنظيم مي كنند كه دام پرواري آنان مطابق با تقويم كوچ تعريف گردد. به عبارتي همزمان با فرارسيدن فصل كوچ عشاير،فصل عرضه دام مازاد عشاير به بازارهاي مصرف فرا خواهد رسيد.با توجه به اينكه در اين فصل تعادلي بين عرضه و تقاضا وجود ندارد لذا اختلاف شديد قيمت بين عرضه و تقاضا ايجاد مي شود كه اين قيمت فاحش به جيب واسطه ها و دلالان خواهد رفت . اقدامات اتحاديه و شركت هاي تعاوني عشايري و همچنين امور پشتيباني دام تا حدي جلوي اين كار را گرفته است.

با توجه به اينكه شهرستان هاي  پارس آباد  و بيله سوار بيشترين تعداد عشاير را به خود اختصاص داده اند  ،دام مازاد و قابل عرضه اين شهرستان ها  نسبت به سايرشهرستان ها بيشتر مي باشد :

پارس اباد:5/49درصد     بيله سوار:4/21 درصد     مشگين شهر :6/8 درصد   گرمي 2/11 درصد   خلخال 9/2 درصد اردبيل 1/1 درصد  نير 1/1 درصد.

با توجه به بررسيهاي به عمل آمده توسط مديريت امور عشاير استان در سال 1387ميزان گوشت توليدي از فروش دام  مازاد برابر با 10423 تن مي باشد. كه اين مقدار توليدات دامي براي جامعه عشاير استان ادبيل از محل فروش دام مازاد حدود   1305405 ميليون ريال (در امد ناخالص ) داشته است . در سال 1387 كل دام مازاد استان 1034319 راس مي باشد ، كه 41 درصد آن كه بالغ بر 430918 راس مي باشد ،توسط عشاير استان به بازارهاي مصرف عرضه شده است در جدول ذيل ميزان دام مازاد (قابل عرضه )عشاير استان اردبيل ارائه شده است .

يكي ديگر از پيشرفت هاي قابل مطرح در دامداري استان و به تبع آن در بين دام عشاير افزايش متوسط وزن لاشه در جند ساله اخير بوده است .كه اين افزايش وزن لاشه در بين دامهاي سنگين چشمگير تر است كه از عوامل اصلي آن ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود :

1)جايگزيني دامهاي بومي با دامهاي اصلاح شده و دورگ.

2)ترويج فرهنگ استفاده از تلقيح مصنوعي

3)استفاده از كنسانتره به جاي علوفه

4)برگزاري دوره هاي آموزشي و ترويجي كاربردي درزمينه دام

5)ارائه تسهيلات و خدمات بانكي جهت تبدبل واحد هاي سنتي به صنعتي و نيمه صنعتي

تعداد و وزن لاشه دام مازاد عشاير استان اردبيل

سال

گوسفند و بره

بز و بزغاله

گاو و گاوميش

تعداد (رأس)

وزن (كيلوگرم)

متوسط وزن و لاشه

تعداد (رأس)

وزن (كيلوگرم)

متوسط وزن لاشه

تعداد (رأس)

وزن (كيلوگرم)

متوسط وزن لاشه

87

370210

20361550

2/20

50648

22613180

15

10060

6146660

19/217

تعداد و وزن لاشه دام مازاد استان اردبيل

سال

گوسفند و بره

بز و بزغاله

گاو و گاوميش

تعداد (رأس)

واحد

وزن (كيلوگرم)

واحد

متوسط وزن و لاشه

تعداد (رأس)

واحد

وزن (كيلوگرم)

واحد

متوسط وزن لاشه

تعداد (رأس)

واحد

وزن (كيلوگرم)

واحد

متوسط وزن لاشه

82

748943

59

44187637

5/21

16102275

83570

47

3927790

14

1169980

139548

438

61122024

97/154

21625754

83

786563

51

40114713

7/18

14708727

87768

47

4125096

14

1228748

160467

566

90824322

97/200

32249053

84

787348

52

40942096

19

14959621

87855

48

4217040

3/14

1256332

158645

577

91538165

93/204

32511132

85

787349

53

41729497

4/19

15274567

87855

48

4217040

5/14

1273903

156999

589

92472411

99/208

32811246

86

787349

54

42516846

8/19

15589506

87855

49

4304895

8/14

1300259

159734

611

97597474

45/213

34095122

87

786562

55

43260910

2/20

15888544

87767

50

4388350

15

1316510

159990

611

97753890

19/217

34748120

 

وضعيت واحدهاي پرواربندي در مناطق عشايري استان :

با وجود زندگي مبتني بر كوچ و شيوه سنتي فراهم شدن شرايط لازم به منظور استفاده عشاير از تسهيلات بانكي در زمينه هاي بهسازي و نوسازي اماكن دامي ، ايجاد واحدهاي پرواربندي و بطور كلي تمايل عشاير جهت خروج ازحالت سنتي به حالت صنعتي و همچنين خشكسالي هاي اخير و كمبود علوفه مراتع قشلاقي عشاير را به سمتي سوق داد كه نسبت به احداث واحدهاي پرواربندي اقدام كنند . بر اساس بررسي هاي به عمل آمده توسط امور عشاير استان از مجموع توليدات گوشت جامعه عشاير 18 در صد به روش صنعتي و در واحد هاي پرواربندي توليد شده است اجراي طرح اسكان و ساماندهي عشاير ، و همچنين اجراي دوره هاي آموزشي و ترويجي ، فني و حرفه اي شرايط لازم جهت افزايش واحدهاي صنعتي را در مناطق عشايري فراهم نموده است و پيش بيني مي شود در سال هاي آتي اين تعداد افزايش چشم گيري داشته باشد . در جدول ذيل تعداد واحد هاي پروار بندي دام سبك عشاير استان ارائه شده است.


تعداد پرواربندي دام سبك عشاير استان اردبيل

رديف

شهرستان

خانوار بهره بردار

تعداد واحدهاي پرواربندي

ظرفيت واحدهاي پرواربندي

وزن لاشه (كيلوگرم)

ميزان توليد (تن)

(گوشت توليدي)

قيمت واحد (ريال)

(يك كيلوگوشت)

قيمت كل (ميليون ريال)

مدت زمان پرواربندي (ماه)

1

گرمي

350

350

100-80

18

504

90000

45360

4-3

2

بيله سوار

125

125

40

30

150

86000

12900

5/3

3

خلخال

20

20

100-50

30

40

100000

4000

4-3

4

پارس آباد

100

100

100-80

30

300

100000

30000

4-3

5

مشگين شهر

500

500

80

5/22

900

95000

85500

4-3

جمع كل

-

-

1095

-

-

1894

-

-

-

- مستندات ارسالي از امور عشاير شهرستان ها -1388

توليد  شير

اهميت توليد شير بهداشتي و مصرف گسترده آن در بين خانوار هاي مختلف و همچنين نقش ارزنده آن در افزايش درامد سرانه خانوارهاي عشايري و با توجه به اين امر كه در سال 1387 عشاير استان با توليد 43525 تن شير از مجموع كل شير توليدي استان كه 414380 تن مي باشد ، 10.5 درصد شير توليدي استان را به خود اختصاص داده ا ست .

در آمد حاصل از توليد شير و فراورده هاي لبني به طور متوسط در سال5/34ميليارد  ريال مي باشد ، كه سرانه در آمد ناخالص عشاير از توليد شير 27 ميليون ريال مي باشد .عمده محصولات توليدي از شير خام شامل پنير ، كره و كشك مي باشد .در صورت برنامه ريزي دقيق تر واستفاده مطلوب تر از ابزارهاي توليد ، اين ميزان قابل افزايش خواهد بود .

جهت تحقق اين امر پيشنهاد مي گردد :

1- از پتانسيل هاي موجود در منطقه به خصوص كارخانه صنايع تبديلي شركت كشت و صنعت مغان در زمينه تبديل اين محصول ارزشمند به فراورده هاي شيري از طريق تجهيزات و تمهيدات اتحاديه و شركت هاي تعاوني عشايري .

2- اختصاص تسهيلات بانكي به امكانات دولتي در حد مقررات و خريد كاميون هاي يخچال دار و با استفاده از توان پرسنلي و تجهيزات اتحاديه به شركت هاي تعاوني شير توليدي خانوارهاي عشايري جمع اوري و از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت به كارخانجات صنايع تبديلي استان هاي همجوار انتقال داده شود .

3- از طريق ارائه تسهيلات به بخش خصوصي در مناطق عشايري كارخانجات تبديلي كوچك با توجه به پتانسيل بالاي مواد اوليه موجود در منطقه راه اندازي گردد و به هدف هر الاچيق يك كارگاه توليدي ايجاد شود .

جدول توليدات لبني خانوار عشايري استان اردبيل

رديف

نام محصول لبني

نام ماده يا مواد اوليه

تعداد افراد شاغل

ميزان توليد ساليانه (كيلوگرم)

هزينه توليد هر كيلوگرم

(ريال)

مبلغ فروش هر كيلوگرم (ريال)

درآمد ساليانه فروش

(ميليون ريال)

زن

مرد

*خود مصرفي

دگرمصرفي

 

1

شير خام

شير

21017

26820

1088123

20674346

6800

8420

174078

2

پنير

شير

-

-

2180000

3250000

32000

50000

162500

3

كره

شير

-

-

59465

32020

45000

70000

5/2241

4

كشك

شير

-

-

428000

230000

15000

25000

5750

جمع كل

-

-

21017

26820

3755588

24186366

98800

153420

5/344569

بازدید: 2836 بار

موارد مرتبط

برچسب‌ها

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

تمامی حقوق این سایت مربوط به مدیریت امور عشایر استان اردبیل می باشد.
آدرس پستی: اردبیل، مجتمع بزرگ اداری بعثت - کد پستی 13191-56158
تلفن: 3-33741192 (045)      نمابر:  33741191 (045)    تلفن گویا:  33741194 -045